1. Informace o zpracování osobních údajů

Podnikající fyzická osoba Dastax s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 633, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 03613241, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23221 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:
jméno a příjmení,
e-mailová adresa,
fakturační adresa,
telefonní číslo,
název firmy,
IČ, DIČ,
číslo bankovního účtu a kód banky.

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a kód banky budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:
správce webových stránek Správce, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku
zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

2. Souhlas s předáním osobních údajů z facebookového profilu

Udělujete tímto souhlas společnosti Facebook, se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 (dále jen „Správce 1“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) předala podnikající fyzické osobě Dastax s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 633, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 03613241, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23221 (dále jen „Správce 2“), tyto osobní údaje:
jméno a příjmení,
e-mailová adresa,
pohlaví,
datum narození a věk,
podobizna,
další osobní údaje, které Vámi byly v databázi Správce 1 označeny jako veřejně přístupné.

Jméno a příjmení, pohlaví, datum narození a věk, podobizna a další osobní údaje Vámi označené jako veřejně přístupné, budou Správcem 1 předány Správci 2 za účelem propojení Vašich uživatelských profilů v databázi Správce 1 a Správce 2. Poskytnutí těchto údajů není povinné, je však nutné pro propojení uživatelských profilů. E-mailová adresa bude Správci 2 předána, pokud tuto možnost neodmítnete. Poskytnutí tohoto údaje není povinné.
S výše uvedeným předáním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce 2 Zpětvzetí souhlasu v důsledku zapříčiní odstranění propojení uživatelských profilů.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po Správci 1 nebo Správci 2 informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
vyžádat si u Správce 1 nebo Správce 2 přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po Správci 1 nebo Správci 2 výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů – registrace uživatele

Udělujete tímto souhlas podnikající fyzické osobě Dastax s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 633, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 03613241, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23221 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení,
e-mailová adresa,
adresa a dodací adresa,
telefonní číslo,
název firmy,
IČ, DIČ,
číslo bankovního účtu a kód banky,
podobizna.

Jméno, příjmení a e-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytvoření zákaznického profilu.
Adresa, dodací adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a kód banky budou zpracovány za účelem doplnění fakturačních údajů.
Podobizna bude zpracována za účelem úpravy uživatelského profilu dle přání zákazníka.
Informace o profilu na sociální síti Facebook a Google bude zpracována v případě propojení uživatelských profilů za účelem doplnění registračních údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu užívání uživatelského profilu.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.